Metody jakościowe
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Badania realizowane metodą jakościową odpowiada nam na pytania: co? jak? dlaczego? Nie jest to metoda mówiąca o natężeniu danej cechy, ale o powodach takiej a nie innej oceny. Wyników badań jakościowych nie generalizujemy na populację. Konsultacje społeczne - umożliwiają wyrażanie przez członków zbiorowości opinii na temat przedstawionego zagadnienia. Ich celem jest poinformowanie społeczności lokalnej o zamierzonym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego biegu inwestycji wraz z zamysłami inwestora a także umożliwienie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją zgłoszenia potencjalnych uwag lub ukazanie pożądanych rozwiązań. Działania konsultacyjne mają także umożliwić stronom zainteresowanym inwestycją, wprowadzeniem nowych działań oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron. Panel ekspercki - są to zazwyczaj zespoły liczące od 12 do 20 osób ekspertów, którzy spotykają się w "cztery oczy" na spotkaniach zamkniętych w regularnych odstępach przez ustalony okres. W tym czasie wykorzystują swoją ocenę w interpretacjach dostępnych danych. Końcowym efektem prac są wnioski sformułowane zwykle w formie pisemnego raportu, który jest publicznie rozpowszechniany i wdrażany (w idealnej sytuacji). W Panelach standardowo uczestniczą tylko eksperci, ale coraz częściej w prace włączani są tez "interesariusze" (administracja, środowiska biznesowe), a także inne osoby posiadające praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzonych badań. Panele stymulują dogłębne i znaczące interakcje oraz pracę grupową między różnymi dziedzinami naukowymi i obszarami kompetencji, które inaczej trudno byłoby uzyskać, otwierają proces foresightu dla potencjalnej grupy setek uczestników, są także idealnymi forami dla szczegółowych dyskusji i debat oraz interdyscyplinarnej wymiany poglądów, cechują się również wysoką wiarygodnością i autorytetem dla działań foresight uzyskanemu dzięki profilowi uczestników panelu. Kluczową zaletą jest łatwość, z jaką panele mogą uzupełniać inne metody foresightu. Dyskusje - technika stworzona przez Paula F. Lazarsfelda oraz Roberta K. Mertona, będąca prekursorem techniki FGI. Celem dyskusji jest zorganizowanie i moderowanie rozmowy grupy osób, dobranych z uwzględnieniem odpowiednich cech społeczno ekonomicznych w celu poznania ich opinii na badany temat. Najważniejszymi elementami poprawnie przeprowadzonej dyskusji jest pobudzenie aktywności, interakcji i wymiany poglądów między uczestnikami. Dyskusja prowadzona jest zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem, opisującym cele poszczególnych etapów. Dyskusja jest rejestrowana w formie nagrań audio lub audio-video. Szczególnie interesujące jest konstruowanie grup eksperckich, konfliktowych lub kreatywnych. Analiza Deck Reserge - inaczej nazywana analizą źródeł wtórnych. Jest to metoda poszukiwania informacji, które już istnieją. Polega na analizie różnorodnych dostępnych materiałów źródłowych takich jak materiały Zamawiającego (wcześniejsze badania, dane wewnętrzne), dane statystyczne (GUS), opracowania branżowe, prasa branżowa, materiały zamieszczone w Internecie (ogólnodostępne raporty innych firm i instytucji badawczych, informacje ze stron internetowych Urzędów, fora internetowe itp.). DR stanowi ważny początkowy element badania, istotny dla dalszych jego etapów. Pozwoli ona na pozyskanie informacji na temat celów ewaluacji, systemu wdrażania i zarządzania programami, zakresu działań i grup beneficjentów. Analiza dokumentacji pozwoli na zbadanie osiągniętych rezultatów w projektach i identyfikację problemów związanych z ich realizacją. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe będzie również dokładne przygotowanie narzędzi badawczych. IDI - Wywiady pogłębione (In-depth Interviews) - pozwalają na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorców zachowań. Nieraz towarzyszą badaniom ilościowym. Stosowane są także w sytuacji, gdy temat badań jest drażliwy, a także, gdy przeprowadzenie wywiadu grupowego z daną kategorią badanych jest niemożliwe lub szczególnie utrudnione. Jest to jedna z najskuteczniejszych technik podczas badania procesów wynikających podczas podejmowania decyzji w firmach i instytucjach. Pozwalają na dotarcie do emocjonalnych i motywacyjnych wzorców zachowań. dostarczając materiał do analizy postaw i zachowań osób kluczowych, zarówno w zakresie czynników uświadamianych, jak i nie uświadamianych przez respondentów. Możliwa jest również identyfikacja dodatkowych kwestii istotnych w opinii badanego. Pogłębiony wywiad CATI - jest to połączenie techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z techniką wywiadu telefonicznego. Takie połączenie może być wykorzystywane w szczególnych przypadkach, gdy respondent z różnych przyczyn nie jest w stanie się spotkać, a informacje jakie można od niego uzyskać wpływają istotnie na wyniki prowadzonych badań. Diady - są to wywiady pogłębione realizowane w parach np. małżonkowie, rodzeństwo, matka i córka, koleżanki. Triady - jest to również forma wywiadów pogłębionych jednakże realizowanych wśród trzech osób np. rodzice wraz z dzieckiem, grupa znajomych. FGI - Zogniskowany wywiad grupowy (Fokus Group Interview) - aktualnie najczęściej stosowana metoda badań jakościowych. Jest wykorzystywana jako badanie samodzielne oraz jako towarzysząca badaniom ilościowym część szerszego projektu badawczego. FGI ma formę ustrukturyzowanej dyskusji, nad której przebiegiem czuwa moderator. Technika ta umożliwia zebranie w jednym miejscu przedstawicieli rożnych podmiotów w celu przeprowadzenia wspólnej dyskusji i przeciwstawienia opinii. Jest ona szczególnie użyteczna do analizy problemów i obszarów, w których pojawia się duże zróżnicowanie opinii wymagających gruntownego poznania. Badanie tą techniką zapewnia uzyskanie relatywnie dużej ilości informacji w niedługim czasie poprzez wykorzystanie w zbieraniu informacji dynamiki grupy, wzajemnego wpływu i stymulowania się uczestników, ich spontaniczności i aktywności. Dodatkowo, z uwagi na przytoczoną dynamikę grupy, sprzyja odkrywaniu różnorodnych aspektów zjawisk i ujawnianiu ich kontekstu. FGI szczególnie często stosujemy w badaniach wizerunku, badaniach pozycjonowania marki i efektywności przekazu reklamowego. Metoda daje nam możliwość wykorzystywania technik projekcyjnych (chiński portret, collage, test niedokończonych zdań, brand partygame i innych). W trakcie przeprowadzania wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych korzystamy z profesjonalnych sal fokusowych, bądź z innych sal, w których instalujemy własny sprzęt audio-video. Mini grupy - jest to forma grup fokusowych, ale o mniejszej ilości osób uczestniczących 4-5 respondentów. Badanie etnograficzne - polega na użyciu różnych metod badawczych. Głównie opiera się na obserwacji uczestniczącej, ale w jej skład może jeszcze wchodzić: prowadzenie wywiadów, analiza dokumentów itp. Istotą tego badania jest ujęcie holistyczne całej zbiorowości. Ma charakter indukcyjny, wskazujące iż na podstawie wielu opisów można przedstawić ogólne wzory kierujące daną społecznością, bez odwoływania się do wcześniej przyjętej teorii. Badania etnograficzne pozwalają na badanie grup oraz zachodzących w nich procesów w ich naturalnym otoczeniu. Dzięki takiemu badaniu można uzyskać informacje na temat wytworów materialnych, stosunków społecznych, przekonaniach i wartościach danej społeczności. Mystery shopping - badanie pozwala ocenić m.in. dokonać oceny jakości pracy urzędników. Badanie prowadzone jest za pomocą ukrytej obserwacji w warunkach naturalnych.

© 2012 Pretendent.eu