Metody ilościowe
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację. Wśród metod ilościowych wyróżniamy następujące techniki: "Face to Face" - bezpośrednie badanie z udziałem ankietera. Wywiad może być przeprowadzany w dowolnym miejscu np. w domu respondenta (in home), na ulicy (on street), w salach (in hall) lub innym preferowanym do badania miejscu. Podczas badania istnieje możliwość prezentacji materiałów graficznych (np. ulotek, folderów), dźwiękowych (np. reklamy radiowej odtwarzanej z dyktafonu), a także multimedialnych (np. prezentacja reklamy TV na laptopie). Czas trwania wywiadów face-to-face może być bardzo długi (nawet godzinny), co daje możliwość umieszczenia dużej liczby pytań na wybrany temat lub wielu tematów (np. badanie wielotematyczne OMNIBUS). Wypracowaliśmy własne standardy projektowania i budowy kwestionariusza, dzięki czemu nawet długie wywiady są interesujące dla naszych respondentów. Badania face-to-face są prowadzone przez doświadczonych ankieterów wyspecjalizowanych w prowadzaniu wywiadów bezpośrednich. Ankieterzy znają zasady prowadzenia wywiadów, mają doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów na różne tematy i z różnymi grupami respondentów. Dzięki obecności ankietera podczas wywiadu istnieje możliwość wyjaśniania na bieżąco trudnych pytań i poruszanych kwestii, dopytywania po uzyskaniu ogólnych odpowiedzi na pytania otwarte i bieżącego reagowania na jakiekolwiek pytania ze strony respondenta. Ankieta audytoryjna - technika badawcza stosowana w naukach społecznych, polegająca na zebraniu w pewnej przestrzeni, zazwyczaj w pomieszczeniu, które w jakiś sposób związane jest z badaną kategorią (np. klasa szkolna itd.) wybranej lub wylosowanej grupy osób i rozdaniu im ankiet do wypełnienia. Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, ani nie odczytuje pytań, a jedynie ogranicza się do podania celu prowadzonych badań i ewentualnie tłumaczy, jak ankietę należy wypełnić. W odróżnieniu od innych technik ankietowych w tym przypadku uzyskuje się prawie stuprocentową zwrotność materiału. CATI - (od ang. Computer Assisted Telephone Interviewing) - technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na prowadzeniu wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera. Technika CATI zapewnia respondentom poczucie anonimowości. Zapis wyników badania jest możliwy dzięki połączeniu telefonów ankieterów z komputerami za pomocą centrali telefonicznej. Wybór tej techniki z punktu widzenia przeprowadzania ewaluacji jest uzasadniony tym, iż istnieje konieczność zebrania odpowiednio dużej liczby wywiadów w określonym przez Zamawiającego czasie a także konieczności optymalizacji kosztów badania. Dodatkowym atutem badań telefonicznych jest wysoki procent wykonania próby zapewniający reprezentatywność a także możliwość stałej kontroli nad tokiem badania oraz jakością zbieranych danych. Istnieje także możliwość wkomponowania elementów badań jakościowych w postaci pytań otwartych i półotwartych. CAWI - (od ang. Computer-Assisted Web Interviewing) - ankieta internetowa nadzorowana przez system komputerowy) to aktualnie jedna z najszybciej rozwijających się metod w badaniach ilościowych. Pytania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i przesyłane za pośrednictwem sieci do dowolnego miejsca, w którym znajduje się respondent z podłączonym do Internetu komputerem. Zastosowanie techniki CAWI daje możliwość bieżącego monitorowania stanu realizacji badania i struktury badanej populacji. Respondent może wziąć udział w badaniu w najbardziej dogodnym dla niego terminie i o dowolnej porze, dzięki czemu ilość poprawnie wypełnionych kwestionariuszy jest na wysokim poziomie. Metoda CAWI umożliwia dotarcie do wszystkich respondentów przy użyciu dobrze skonfigurowanego mailingu wraz ze szczegółowa i czytelną instrukcją posługiwania się programem. CAPI - to wywiady bezpośrednie i ankiety przeprowadzane z respondentami przy użyciu nowych technologii jak laptopów lub palm-topów, zamiast tradycyjnych, "papierowych" kwestionariuszy. PAPI - jest to najbardziej tradycyjna technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegając na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami z wykorzystaniem papierowej ankiety/kwestionariusza. Ad hoc - badanie ma formę wywiadu kwestionariuszowego realizowanego na próbach reprezentatywnych dla całego kraju, a także na próbach celowych reprezentatywnych dla wybranych grup społecznych i konsumenckich: firm, instytucji czy regionów geograficznych. Badanie jest najczęściej wykorzystywane, gdy zakres i rodzaj potrzebnych informacji wymagają przeprowadzenia samodzielnego, całościowego badania.

© 2012 Pretendent.eu