Metody ilościowe - Ankieta audytoryjna
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

Ankieta audytoryjna

Ankieta audytoryjna - technika badawcza stosowana w naukach społecznych, polegająca na zebraniu w pewnej przestrzeni, zazwyczaj w pomieszczeniu, które w jakiś sposób związane jest z badaną kategorią (np. klasa szkolna itd.) wybranej lub wylosowanej grupy osób i rozdaniu im ankiet do wypełnienia.

Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, ani nie odczytuje pytań, a jedynie ogranicza się do podania celu prowadzonych badań i ewentualnie tłumaczy, jak ankietę należy wypełnić. W odróżnieniu od innych technik ankietowych w tym przypadku uzyskuje się prawie stuprocentową zwrotność materiału.

© 2012 Pretendent.eu