Metody ilościowe - PAPI
Od ponad 6 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Metody ilościowe

Badania ilościowe stanowią zespół metod i technik badawczych, które opisują rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację.

PAPI

PAPI - jest to najbardziej tradycyjna technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegając na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami z wykorzystaniem papierowej ankiety/kwestionariusza.

© 2012 Pretendent.eu