O nas - Kodeks Esomar
Od ponad 7 lat na polskim rynku realizujemy badania rynkowe i społeczne dla wielu organizacji biznesowych i społecznych.

Zasady

A. Ogólne

1. Badanie rynkowe zawsze musi być prowadzone obiektywnie i zgodnie z uznanymi zasadami nauki.
2. Badanie rynkowe zawsze musi być dostosowane do praw miejscowych i międzynarodowych, obowiązujących w krajach objętych przedsięwzięciem badawczym.

B. Prawa Badanych

3. Współpraca badanych w rynkowym przedsięwzięciu badawczym jest na każdym etapie całkowicie dobrowolna. Podczas nakłaniania do współpracy Badani nie mogą być wprowadzani w błąd.
4. Anonimowość Badanych musi być ściśle chroniona. Jeżeli Badany, przychylając się do prośby Badacza, zezwala mu na wydanie danych w postaci umożliwiającej jego identyfikację, to:

(a) Badany musi być wcześniej powiadomiony, komu i w jakim celu informacja zostanie wydana, a także

(b) Badacz musi zapewnić, że informacja będzie użyta wyłącznie do działalności badawczej i że odbiorca informacji zgodził się postępować na warunkach niniejszego Kodeksu.

 

5. Badacz musi użyć wszelkich środków ostrożności, aby Badani nie byli w żaden sposób bezpośrednio poszkodowani lub dotknięci w następstwie udziału w rynkowym przedsięwzięciu badawczym.
6. Badacz musi być szczególnie uważny podczas wywiadów z dziećmi i młodzieżą. Wywiady z dziećmi muszą być poprzedzone rozmową z rodzicami lub opiekunami w celu uzyskania ich zgody.
7. Badani muszą być powiadomieni (zazwyczaj na początku wywiadu) o użyciu technik obserwacji lub sprzętu rejestrującego, chyba że są użyte w miejscach publicznych. Na życzenie Badanego zapis lub odpowiednia część zapisu musi być zniszczona lub zatarta. Anonimowość Badanych nie może być naruszona w następstwie użycia wspomnianych metod.

8. Badani muszą mieć możliwość łatwego sprawdzenia tożsamości oraz tego, że Badacz działa w dobrej wierze.

C. Odpowiedzialność zawodowa Badaczy

9. Badacze nie mogą czy to świadomie czy przez niedopatrzenie, działać w sposób, który może przynieść ujmę zawodowi badacza rynku, bądź doprowadzić go do utraty zaufania publicznego.
10. Badacze nie mogą fałszywie przedstawiać umiejętności i doświadczenia własnego lub swojej organizacji.
11. Badacze nie mogą bezzasadnie krytykować lub dyskredytować innych Badaczy.
12. Badacze muszą zawsze starać się planować badania efektywne pod względem kosztów i należytej jakości, a następnie przeprowadzać je stosownie do ustaleń z Klientem.
13. Badacze muszą zabezpieczyć wszystkie zapisy badawcze będące w ich posiadaniu.
14. Badacze nie mogą świadomie dopuszczać da rozpowszechniania takich wniosków z rynkowych przedsięwzięć badawczych, które nie są właściwie poparte danymi. Muszą być zawsze gotowi udostępniać informację techniczną niezbędną do oceny słuszności publikowanych ustaleń.
15. Występowanie w roli Badacza nie może być łączone z występowaniem w jakiejkolwiek innej roli, na przykład w związku z rynkiem baz danych osobowych, przeznaczonych do użycia w marketingu i reklamie bezpośredniej. Każda taka działalność nie-badawcza musi być zawsze organizowana i przeprowadzana w sposób, który umożliwia jednoznaczne odróżnienie jej od działalności badawczej.

D. Wzajemne prawa i obowiązki Badaczy i Klientów

16. Prawa i obowiązki w tym zakresie zazwyczaj będą określone w pisemnej Umowie między Badaczem i Klientem. Strony Umowy mogą dostosować przepisy wymienionych niżej Zasad (nr 19-23), o ile wcześniej uzgodniły to na piśmie; pozostałe warunki niniejszego Kodeksu nie mogą jednak być zmienione w ten sposób. Badania rynkowe zawsze muszą być prowadzone w zgodzie z powszechnie zrozumiałymi i akceptowanymi zasadami uczciwej konkurencji.
17. Badacz musi powiadomić Klienta o fakcie, że przeznaczona dla niego praca będzie wykonana w ramach wspólnego przedsięwzięcia badawczego z pracami na rzecz innych Klientów, lecz nie może ujawnić tożsamości tych Klientów.

18. Badacz musi możliwie wcześnie uprzedzić Klienta o zamiarze zlecenia komuś spoza swojej organizacji jakiejkolwiek części pracy na rzecz Klienta (włączając w to korzystanie z zewnętrznej konsultacji). Na żądanie Klienta należy ujawnić tożsamość podwykonawcy.

19. Klient nie ma prawa, bez wcześniejszych uzgodnień między zainteresowanymi, do wyłączności na korzystanie z usług Badacza oraz całej lub części jego organizacji. Natomiast Badacz prowadzący prace na rzecz różnych Klientów musi unikać możliwych konfliktów interesów w ramach świadczonych im usług.

20. Następujące Zapisy pozostają własnością Klienta i Badacz nie może ich ujawniać osobom trzecim bez zgody Klienta:

(a) zlecenia badawcze, specyfikacje oraz inne informacje dostarczone przez Klienta,
(b) dane oraz ustalenia zebrane na podstawie rynkowego przedsięwzięcia badawczego (za wyjątkiem przedsięwzięć na zlecenie konsorcjów lub kilku niezależnych Klientów, w których dostęp do danych ma więcej niż jeden Klient).
Klient nie ma jednak prawa poznać nazwisk i adresów Badanych bez ich wyraźnej.zgody, uzyskanej wcześniej przez Badacza (wymóg ten nie może być zmieniony w oparciu o Zasadę 16).

21. O ile nie zostanie to uzgodnione inaczej, następujące Zapisy pozostają własnością Badacza:

(a) projekty badań rynkowych z kosztorysami (o ile nie zostały opłacone przez Klienta). Klient nie może ich ujawniać stronom trzecim, za wyjątkiem konsultantów pracujących na jego rzecz w związku z tym projektem (z wyłączeniem konsultantów, którzy pracują także na rzecz konkurenta Badacza). W szczególności, Klient nie może ich wykorzystać do wywierania wpływu na projekt badawczy lub kosztorys innego Badacza.
(b) zawartość raportu, w przypadku przedsięwzięć dla konsorcjum lub kilku niezależnych Klientów - gdy te same dane są dostępne dla więcej niż jednego Klienta i gdy jest oczywiste, że powstałe na tej podstawie raporty są dostępne w ramach ogólnej sprzedaży lub subskrypcji. Ustalenia na podstawie takich badań nie mogą być przez Klienta ujawniane nikomu (poza konsultantami i doradcami w związku z jego działalnością) bez zezwolenia Badacza.
(c) wszelkie pozostałe Zapisy badawcze przygotowane przez Badacza (poza raportem dla Klienta w przedsięwzięciu na rzecz jednego Klienta, a także planem badawczym i kwestionariuszem, gdy Klient pokrył ich koszt).

22. Badacz musi postępować zgodnie z obowiązującą praktyką zawodową w zakresie przechowywania Zapisów przez odpowiedni czas po zakończeniu przedsięwzięcia. Na żądanie Klienta Badacz musi mu dostarczyć duplikaty Zapisów, pod warunkiem że nie naruszy to warunków anonimowości i poufności (Zasada 4), oraz że żądanie będzie przedstawione w uzgodnionym okresie przechowywania Zapisów, a Klient pokryje uzasadniony koszt wydania duplikatów.
23. Badacz nie może bez zgody Klienta ujawniać osobom trzecim tożsamości Klienta (o ile nie ma takiego prawnego obowiązku), ani poufnych informacji na temat jego spraw.
24. Badacz musi na żądanie Klienta zezwolić mu na sprawdzenie pracy terenowej oraz przetwarzania danych, o ile Klient pokryje związane z tym dodatkowe koszty. Kontrola musi spełniać warunki określone przez Zasadę 4.

25. Badacz musi przekazać Klientowi stosowne szczegóły techniczne dotyczące prowadzonych dla niego przedsięwzięć badawczych.

26. Przedstawiając wyniki rynkowego przedsięwzięcia badawczego, Badacz musi dokonać wyraźnego rozdziału między samymi ustaleniami a ich interpretacją przez Badacza oraz opartymi na nich rekomendacjami.
27. W przypadku publikacji przez Klienta ustaleń z przedsięwzięcia badawczego, Klient odpowiada za to, aby nie wprowadzały one w błąd. Badacz musi służyć radą i wcześniej wyrazić zgodę na formę i zawartość publikacji, a także powinien podjąć działania w celu skorygowania wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat badania oraz jego ustaleń.

28. Badacze nie mogą zezwalać na użycie swojego imienia w odniesieniu do przedsięwzięć badawczych jako gwarancji przeprowadzenia ich w zgodzie z niniejszym Kodeksem, o ile nie są przekonani, że przedsięwzięcie pod każdym względem spełnia warunki niniejszego Kodeksu.
29. Badacze mają obowiązek zapewnić, aby Klienci byli świadomi istnienia niniejszego Kodeksu, a także potrzeby przestrzegania jego warunków.

E. Stosowanie Kodeksu

Wątpliwości w związku z interpretacją niniejszego Kodeksu lub jego zastosowaniem do konkretnych problemów powinny być kierowane do międzynarodowych Sekretariatów ICC lub ESOMAR.

Wszelkie jawne naruszenia, jeżeli odnoszą się wyłącznie do działań w jednym kraju, powinny być zgłaszane przede wszystkim do odpowiedniego podmiotu (lub podmiotów) w danym kraju. Krajowy podmiot zbada sprawę i podejmie odpowiednie działania, zawiadamiając ICC/ESOMAR o ich wyniku w razie udowodnienia naruszenia.

Jawne naruszenia powinny być zgłaszane bezpośrednio do Sekretariatów ICC lub ESOMAR w przypadkach, gdy:

a) nie ma właściwego podmiotu krajowego,

b) podmiot krajowy nie jest w stanie podjąć działania lub woli przekazać sprawę do rozpatrzenia przez podmiot międzynarodowy,

c) w sprawę zaangażowane jest kilka państw, na przykład w związku z przedsięwzięciem międzynarodowym.

Jeden lub kilka podmiotów międzynarodowych stosownie do potrzeb zbada skargę i podejmie takie działania, jakich będzie wymagała sytuacja. Działania te mogą obejmować zawieszenie lub odebranie członkostwa we właściwych stowarzyszeniach zawodowych lub handlowych, a w stosunku do organizacji wykluczenie z publikowanego Katalogu takich organizacji.

© 2012 Pretendent.eu